Målplan 2020-2022

NBfU mener at alle kan leve selvstendige liv og at våre valg av utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter skal basere seg på hva vi liker og hvilke egenskaper vi har uavhengig av synsevne. Vi ønsker å jobbe for at samfunnet skal gjøre disse arenaene tilgjengelige for alle slik at våre valg kan basere seg på oss som mennesker, og ikke på våre funksjonsnedsettelser. Vi vil spesielt jobbe opp mot FNs bærekraftmål nr. 4, «God utdanning» og nr. 8, «Inkluderende arbeid». Vi er energiske og engasjerte ungdom som vil vise oss selv, og ikke minst omverden, at vi får til mer enn man tror. Vi skal tørre å kreve det, og å bli stilt krav til.

1. Universell utforming

Flere og flere teknologiske systemer krever både kompetanse fra oss, og tilgjengelige plattformer. Hvis større og større del av utdanning, arbeid og fritid foregå her må disse gjøres tilgjengelig slik at dette ikke skaper større ulikhet i samfunnet. NBfU skal i perioden jobbe for å fremme universell utforming av:

For å oppnå dette skal det gjennomføres en UU-kampanje rettet mot tilbydere av digitale tjenester. Innen utgangen av 2022 skal vi fullføre to aksjonsuker i halvåret. Videre oppfordres medlemmer til å ha kampanjen i bakhodet kontinuerlig.

Kampanjen foregår på tre nivåer:

  1. Medlemmer varsler tjenestene hver gang vi møter utilgjengelige plattformer
  2. Medlemmer legger igjen brukeranmeldelser der det er mulig, med vurdering av tilgjengelighet
  3. NBfU Viser fram og tagger de beste og verste eksemplene i sosiale medier

2. Utdanning

For å skape et inkluderende samfunn der flere fullfører utdanning og kommer i arbeid må våre ønsker og ressurser være fokus. Skolen skal være et sted der man skal føle seg trygg og godt informert om hvilke muligheter man har. Veivalgene skal være basert på interesser og ikke hvilke plattformer eller hvilket pensum som er tilgjengelig for oss. For å oppnå at barn- og ungdom med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring skal NBfU i perioden jobbe for:

Disse målene kan oppnås på følgende måter:

  1. Informasjonskampanje i sosiale medier om karrierevalg – gjerne med eksempler fra ulike yrker blant vår målgruppe
  2. Fysisk eller digitalt temakurs om aktuelle yrker, med søkelys på yrkesfaglige retninger
  3. Informere om rettigheter, samt prosedyre for hvordan man sikrer seg tilgjengelig skolemateriell
  4. Oppfordre medlemmer til å varsle om utilgjengelige læringsplattformer og manglende skolemateriell

3. Fritid

Å være i fysisk aktivitet og ha trygge, inkluderende møteplasser med felles interesser som er tilrettelagt, er viktig for alle. For å sikre bedre tilbud til synshemmede barn- og ungdom skal NBfU i perioden jobbe for:

Disse målene kan oppnås på følgende måter:

  1. Fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse en ledsagerbase (oversikt over ledsagere i ulike idretter). Dette kan gjøres ved å søke midler til et felles prosjekt i samarbeid med andre funkis-organisasjoner og paraidrettslag
  2. Gjennomføre tre arrangementer med tema friluftsliv i perioden
  3. Gjennomføre en årlig turnering i goalball. Andre land med aktive goalballmiljøer i Europa kan inviteres om det lar seg gjennomføre