Målplan 2022-2024

1. Utdanning

For å skape et inkluderende samfunn der flere fullfører utdanning og kommer i arbeid, må våre ønsker og ressurser være i fokus. Skolen skal være et sted der man skal føle seg trygg og godt informert om hvilke muligheter man har. Veivalgene skal være basert på interesser og ikke hvilke plattformer eller hvilket pensum som er tilgjengelig for oss. For å oppnå at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring, skal NBfU i perioden jobbe for:

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

 1. Informasjonskampanje i sosiale medier om karrierevalg – gjerne med eksempler fra ulike yrker blant vår målgruppe
 2. Fysisk eller digitalt temakurs om aktuelle yrker, med søkelys på yrkesfaglige retninger
 3. Informere om rettigheter, samt prosedyre for hvordan man sikrer seg tilgjengelig skolemateriell
 4. Oppfordre medlemmer til å varsle om utilgjengelige læringsplattformer og manglende skolemateriell
 5. Opprette et utvalg medlemmer som vil bli intensivt kurset til å dra rundt til kommuner for å gi råd til ansatte ved grunn- og videregående skoler om hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for en tilfredsstillende skolehverdag.
 6. Tett samarbeid og informasjonsspredning av tilbudet til Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph).

2. Tilgjengelig studiehverdag

En inkluderende studiehverdag er avgjørende for at flere unge synshemmede fullfører sine studier, og slik tilegne seg kunnskap som gjør veien inn i arbeidslivet enklere. Dette fordrer at forelesninger, gruppeundervisning og studielitteratur er best mulig tilgjengelig for alle, samtidig som at studiestedet forstår behovet for individuell tilrettelegging der dette ikke går på bekostning av kunnskapskravene.

Studiehverdagen dreier seg ikke bare om fagene som studeres. I en tid hvor det gradvis settes større krav til studienes, og da også studietidens lengde, er tilværelsen som student også blitt en viktig arena for personlig utvikling. Nødvendig for slik utvikling er både tryggheten av å kjenne til, og finne fram i sine omgivelser, herunder bosted og studiested, og friheten til å delta i studentaktiviteter, kultur og organisasjoner. For å oppnå en studiehverdag som er tilgjengelig, trygg og inkluderende, vil NBfU i perioden særlig jobbe for:

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

 1. Samarbeid med norsk studentorganisasjon (NSO)
 2. Å gjennomføre en Informasjonskampanje på sosiale medier, der synshemmede studenter oppfordres til å dele hverdagsproblemer og hverdagslykke fra studiehverdagen.
 3. Å gjennomføre et kurs i rettigheter, og benytte sosiale medier til å spre informasjonen som blir belyst på kurset
 4. Å gjennomføre et utvekslingsprosjekt i samarbeid med Blindeforbundet og den afrikanske blindeunion (AFUB), og bruke erfaringene fra dette til å informere om aktuell tilrettelegging ved utveksling for studenter.
 5. Tilby gratis kursing av de frivillige i linjeforeningene ved universiteter og høgskoler ved å for eksempel lage et informasjonsskriv om tilrettelegging, og fysisk dra å kurse dem dersom det er ønsket.
 6. I samarbeid med Nasjonalt behandlingssenter for sansetap og psykisk helse (nbsph) arrangere et fysisk eller digitalt seminar om psykisk helse rettet mot studenter.

3. Tilgjengelig kulturliv

Kultur og idrett er ikke bare aktiviteter på fritiden. De bidrar til økt aktivitet og selvrealisering og er dermed avgjørende for den enkeltes personlige utvikling, og fysiske og psykiske helse. At synshemmede skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv innebærer at vi skal ha mulighet til å fordype oss i våre interesser, uansett om dette er kunst, gaming eller langrenn, uten at dette medfører ekstra kostnader. NBfU vil derfor, i den kommende perioden, jobbe for

Disse målene kan blant annet oppnås på følgende måter:

 1. Arrangere en årlig goalballturnering, gjerne gjennom nordisk samarbeid, og å gi koordinerende støtte til oppstart av goalballlag
  1. Samarbeid med Blindeforbundets idrettskoordinator, for å øke idrettslags og særforbunds kunnskap om synshemmede.
  1. Holde forelesninger og kurs på universiteter, høgskoler og folkehøyskoler som har linjer som idrett, kunst og kultur om hvordan man kan tilrettelegge for synshemmede i idrett og kultur.
  1. Å bidra inn i Munch-museets arbeid for tilgjengelig kunst
  1. Informasjonskampanje i samarbeid med arrangører som tilbyr ledsagerbilletter, for å øke bevisstheten rundt behovet for dette.
  1. Videreføre samarbeid med Den norske turistforeningen (DNT) om tilgjengelige hytter, tilgjengelige turer og tilgjengelige arrangementer.