Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORGES BLINDEFORBUNDS UNGDOM

§ 1 – Organisasjonen

1. Organisasjonens navn er Norges Blindeforbunds Ungdom – Unge synshemmedes organisasjon (forkortes NBfU). Nynorskversjonen Noregs Blindeforbunds Ungdom – Unge synshemmas organisasjon kan også benyttes. Organisasjonens internasjonale navn er Norwegian Association of Blind and Partially sighted Youth (forkortes NABPY).

2. Vedtektene er organisasjonens lover.

3. Prinsipprogrammet er organisasjonens vedtatte politikk. Alle som representerer NBfU utad skal forholde seg til det gjeldende prinsipprogrammet. Dersom en representerer NBfU på et område hvor prinsipprogrammet ikke har noen vedtatt politikk, bør vedkommende diskutere saken med den delen av organisasjonen hun/han representerer Prinsipprogrammet kan kun endres av landsmøtet.

4. Målplanen er organisasjonens kortsiktige mål, som ønskes oppnådd innen 2 (to) år.

5. NBfU er ungdomsorganisasjonen til Norges Blindeforbund og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

6. Regionene er grunnplanet i organisasjonen. Deres navn er: Norges Blindeforbunds Ungdom – navn på region.

§ 2 – Formål

Norges Blindeforbunds Ungdom skal arbeide for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av synshemmet ungdom ved å:

1. Motivere og skolere synshemmet ungdom til selv å ta aktivt del i organisatorisk, interessepolitisk og internasjonalt arbeid.

2. Påvirke myndigheter og andre organisasjoner til å engasjere seg i og kjempe for NBfUs målsettinger på det interessepolitiske området.

3. Drive rådgivende og holdningsskapende virksomhet overfor myndigheter og samfunn for øvrig.

4. Organisere ungdomsarbeid i alle landets regioner.

§ 3 – Medlemskap

1. Medlemskap i NBfU gjelder enten ungdom i alderen 14-35 som betaler medlemskontigent for gjeldende år, eller medlemmer av Norges Blindeforbund i alderen 14-35 år som også ønsker medlemskap i NBfU. Medlemskontigenten fastsettes av landsmøte og er gjeldende for påfølgende år. Kontigenten kreves inn av NBfU sentralt og går i sin helhet til regionene. Dersom det ikke finnes noen aktiv region skal NBfU-sentralt bruke disse midlene til å få i gang regionen.

2. Man er medlem i NBfU fra 1. januar det året man fyller 14 år til 31. desember det året man fyller 35 år

3. NBfU medlemmer kan kun inneha medlemskap i en av organisasjonens regioner. For NBfU medlemmer som også er medlemmer av Norges Blindeforbund følger regionstilhørigheten den fylkeslagstilhørigheten medlemmet har i Norges Blindeforbund. For NBfU medlemmer som ikke også er medlemmer av Norges Blindeforbund følger regionstilhørigheten den postadressen som er registrert i NBfUs medlemssystem. Dersom det foreligger sterke grunner kan sentralstyret etter søknad fra et medlem godkjenne at medlemmet bytter region.

4. Medlemmer som innehar verv det året de fyller 35, får fullføre dette så lenge dette begrenser seg til og med kalenderåret de fyller 36.

5. Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha tillitsverv.

6. Tildeling av æresmedaljer i Norges Blindeforbunds Ungdom skal skje etter fastsatte kriterier og tildelingsprosess. Tildeling av æresmedaljene kan kun skje gjennom enstemmig vedtak i Norges Blindeforbunds Ungdoms sentralstyre.

§ 4 – Taushetsplikt

1. Alle som innehar regionale styreverv skal underskrive taushetserklæring på første møte etter årsmøtet.

2. Alle som innehar sentrale styreverv skal underskrive taushetserklæring på første møte etter Landsmøtet.

3. Alle som innehar verv i regional eller sentral valgkomite skal underskrive taushetserklæring.

4. Alle som innehar verv i kontrollkomiteen skal underskrive taushetserklæring på første møte etter Landsmøtet.

5. Ved opprettelse av utvalg eller komite skal det styret som oppretter denne, alltid vurdere om utvalgets eller komitéens medlemmer skal underskrive taushetserklæring.

6. Taushetserklæringen utarbeides av sentralstyret

7. Underskrevet taushetserklæring skal arkiveres hos NBfU sentralt.

§ 5 – Regionale årsmøter

1. Årsmøtet er regionens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen 30. april

2. Skriftlig innkalling skal sendes alle regionens medlemmer minst fire uker før årsmøtet avholdes. I denne skal det gjøres oppmerksom på at fristen for å sende inn saker er to uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes møtedeltakerne senest en uke før årsmøtet.

3. Alle medlemmer av regionen har stemmerett. Observatører fra Norges Blindeforbund, sentralstyret og andre regioner skal ha talerett. Årsmøte kan også beslutte å gi talerett til andre tilstedeværende.

4. Årsmøtet skal behandle følgende saker: Regnskap (dersom regionens regnskapsrutiner gjør dette mulig) og årsmelding fra foregående år, aktivitetsplan og budsjett for kommende år, valg og ev. andre innkomne saker.

5. Det skal alltid skrives protokoll fra årsmøtet. Denne skal godkjennes av to protokollunderskrivere valgt av årsmøtet.

6. Årsmøtet skal velge et styre bestående av fire, fem, seks eller sju medlemmer. I et styre på fire eller fem medlemmer skal ett av disse velges som varamedlem. I et styre på seks eller sju medlemmer skal to av disse velges som varamedlemmer. Regionene kan selv bestemme om de vil bruke en valgordning der hele eller halve styret står på valg hvert år. Leder velges alltid for ett år. Minst 2/3 av styremedlemmene, inklusive leder, skal være synshemmede. Dersom det ikke stiller nok kandidater til å velge et fulltallig styre på årsmøtet, kan årsmøtet gi et valgt styre på minst tre medlemmer fullmakt til å supplere seg. I fullmakten avgjør årsmøtet hvor mange flere medlemmer styret kan suppleres med. Fullmakten må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

7. Årsmøtet skal velge en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges for ett år. Minst tre inklusive leder skal være synshemmede.

8. Årsmøtet kan med 2/3 (to tredjedels) flertall vedta å gi en valgkomité valgt i tråd med § 5.7 rett til å velge styremedlemmer til styreverv årsmøtet ikke selv har valgt. I vedtaket skal årsmøtet spesifisere hvilke(t) verv valgkomiteen kan velge styremedlemmer til. Valg gjort av valgkomiteen skal protokollføres av valgkomiteen, og sendes til regionens styre, sentralstyret og administrasjonen. Protokoller fra valgkomiteen skal legges ved sakspapirer til regionens neste årsmøte til orientering.

9. Årsmøtet skal velge opp til seks delegater og opp til seks varadelegater til NBfUs landsmøte. Disse velges for ett år. Alle fylkene i regionen bør være representert. Minst halvparten av delegatene skal være synshemmede. Alle delegatene til landsmøtet må være medlemmer jf. Vedtektenes § 3.1. Medlemmer av NBfUs sentralstyre kan ikke velges som delegater til landsmøtet. Dersom alle delegat- eller varadelegatplassene ikke blir fylt på årsmøtet, kan årsmøtet gi regionsstyret fullmakt til å supplere disse. En slik fullmakt må vedtas med to tredjedels (2/3) flertall på årsmøtet.

§ 6 – Ekstraordinært årsmøte

1. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når flertall i styret eller flertall blant medlemmene i regionen krever det.

2. Skriftlig innkalling skal sendes medlemmene minst ti dager før møtet.

3. Kun sakene nevnt i innkallingen skal behandles under det ekstraordinære årsmøtet. Det kan ikke foretas andre valg enn det som kan bli en følge av møtets vedtak.

4. Møtet kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§ 7 – Regionale styrer

1. Mellom årsmøtene er regionsstyret regionens høyeste organ.

2. Styret skal ha minst ett styremøte i halvåret. Varamedlemmer har møteplikt.

3. Styret kan fritt opprette og nedlegge utvalg og komiteer i styreperioden.

4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret, inkludert varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet kan leder benytte sin dobbeltstemme.

5. Det skal skrives protokoll fra alle regionens styremøter. Protokoller godkjennes av styret og sendes deretter sentralstyret, fylkeslagene i regionen og eventuelt andre relevante instanser.

6. Regionstyret konstituerer seg med en økonomiansvarlig som, i samarbeid med NBfU sentralt, har ansvar for styringen av regionens økonomi.

7. Regionstyret skal arbeide for et godt samarbeid med Norges Blindeforbunds Ungdom sentralt og Norges Blindeforbunds fylkeslag i regionen, i den hensikt å skape interesse for, og engasjement i regionens arbeid.

§ 8 – Oppløsning av regionen

1. Oppløsning av regionen må vedtas med minst 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene er ordinært.

2. Ved oppløsning tilfaller alle regionens midler fylkeslagene. Fordeling av midler til de forskjellige fylkeslagene avhenger av siste års antall betalende medlemmer.

§ 9 – Landsmøtet

1. Landsmøtet er NBfUs høyeste organ. Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av september.

2. Skriftlig brev sendes regionsstyrene minst åtte uker før landsmøtet. Det skal her opplyses om at fristen for å sende inn saker og påmelding til landsmøtet utløper seks uker før det avholdes.

3. Senest tre uker før landsmøtet skal skriftlig innkalling med sakspapirer sendes landsmøtedelegatene. Kun sakene nevnt i innkallingen skal behandles under landsmøtet.

4. Styret har ikke stemmerett i noen saker på landsmøtet.

5. Det skal alltid skrives protokoll fra landsmøtet. Denne skal godkjennes av to protokollunderskrivere valgt av landsmøtet.

6. Landsmøtet avgjør alle saker, unntatt forslag til vedtektsendringer (jfr. § 14) og oppløsning av NBfU (jfr. § 15) med alminnelig flertall.

7. Landsmøtet velger et styre for NBfU bestående av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Minst fem inklusive leder skal være synshemmet.

8. Landsmøtet skal velge en valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Minst tre skal være synshemmede.

9. Landsmøtet skal velge en kontrollkomite bestående av leder, to medlemmer, og ett varamedlem. Leder av kontrollkomiteen kan ikke være medlem av NBfU. Medlemmer av Sentralstyret, eller personer som har en nær relasjon til et medlem av Sentralstyret, kan ikke velges til kontrollkomiteen. Med nær relasjon menes her kjærester eller familie i direkte opp- eller nedstigende linje. Det skal etterstrebes god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kjennskap til NBfU som organisasjon, i kontrollkomiteen.

10. Landsmøtet skal hvert år behandle NBfUs årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, regionale årsmeldinger samt eventuelt innkomne saker Organisasjonens Målplan skal behandles annethvert år. Det året målplan ikke behandles, behandles NBfUs prinsipprogram.

11. Vedtak gjort på landsmøtet kan kun endres av et ordinært eller ekstraordnært landsmøte.

12. Dersom en region ikke avholder årsmøte grunnet inaktivitet, kan sentralstyret utpeke inntil seks delegater og seks varadelegater som deltar på landsmøtet med stemme-, forslags- og talerett på lik linje med andre delegater. Sentralstyret kan kun utpeke medlemmer av den inaktive regionen til disse delegatplassene, og medlemmer av sentralstyret kan ikke utpekes.

§ 10 – Ekstraordinært landsmøte

1. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når Sentralstyret, kontrollkomiteen, eller en tredjedel (1/3) av regionene krever det.

2. Skriftlig innkalling skal sendes landsmøtedelegatene senest 14 dager før møtet.

3. Kun sakene nevnt i innkallingen skal behandles under det ekstraordinære landsmøtet. Det kan ikke foretas andre valg enn det som kan bli en følge av møtets vedtak.

4. Møtet kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§ 11 – Sentralstyret

1. Mellom landsmøtene er sentralstyret organisasjonens høyeste organ.

2. Sentralstyret skal ha minst fire møter i landsmøteperioden. Varamedlemmer har møteplikt.

3. Sentralstyret kan fritt opprette og nedlegge utvalg i styreperioden.

4. Skriftlig innkalling til styremøtene skal sendes minst en uke før møtet avholdes.

5. Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret, inkludert varamedlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet kan lederen benytte sin dobbeltstemme.

6. Sentralstyret konstituerer seg med en egen sekretær som skal skrive protokoll fra styremøtene. Protokoller godkjennes av sentralstyret og sendes deretter til NBfUs regioner, Barne- og Ungdomsavdelingen i Norges Blindeforbund, sentralstyret til Norges Blindeforbund og andre relevante instanser.

7. Sentralstyret konstituerer seg med en økonomiansvarlig som i sammarbeid med administrasjonen er ansvarlig for den daglige økonomistyringen i organisasjonen.

8. Sentralstyret skal arbeide for et godt samarbeid med NBfUs regioner, administrasjonen, sentralstyret og landsstyret i Norges Blindeforbund.

§12 – Kontrollkomite

1. Mellom landsmøtene skal kontrollkomiteen sikre at Sentralstyret, administrasjonen, og øvrige organisasjonsledd følger norsk lov, organisasjonens vedtekter, og øvrige landsmøtevedtak.

2. Kontrollkomiteen skal ha minst tre (3) møter i løpet av landsmøteperioden.

3. Medlemmer av kontrollkomiteen har møterett i sentralstyret, regionale styrer, og sentrale og regionale utvalg. Kontrollkomiteen har innsynsrett i alle dokumenter i organisasjonen som er relevante for deres virksomhet.

4. Kontrollkomiteen skal utarbeide en rapport i løpet av landsmøteperioden. Rapporten skal omhandle komiteens syn på organisasjonens drift siden forrige landsmøte, samt andre saker komiteen mener er relevante. Kontrollkomiteen skal legge frem rapporten for Landsmøtet.

5. Mellom landsmøtene avgjør kontrollkomiteen tolkningsspørsmål om vedtektene. Dersom noen er uenig i kontrollkomiteens tolkning, kan de anke saken inn for Landsmøtet. Kontrollkomiteens tolkning står frem til saken er behandlet av Landsmøtet.

§ 13 – Skolering av tillitsvalgte

1. Hvert år skal det avholdes en konferanse for tillitsvalgte.

2. Konferansen skal avholdes raskest mulig etter regionenes årsmøter.

3. Dersom det ikke finnes organisert ungdomsarbeid i en region, skal sentralstyret så langt det er mulig utpeke en eller flere potensielle tillitsvalgte i regionene som skal delta.

§ 14 – Avstemninger

1. Avstemninger skjer i regelen ved navnopprop.

2. Hemmelig votering gjennomføres dersom minst 1/5 (en femtedel) av de stemmeberettigede krever det.

3. Ved personvalg gjennomføres alltid hemmelig votering.

4. Ved stemmelikhet gjennomføres ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet har forslaget falt.

5. Ved stemmelikhet under personvalg gjennomføres ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres votering med loddtrekning.

§ 15 – Vedtektsendringer

1. Endringer i vedtektene må vedtas med 2/3 (to tredjedeler) flertall på landsmøtet. Ved opptelling av stemmer telles blanke stemmer som stemmer mot endringer.

2. Forslag til endring av vedtektene må være sendt sentralstyret innen 15. januar. Endringsforslag og sentralstyrets innstilling til disse, skal sendes til behandling i de regionale årsmøtene innen 1. mars.

3. Vedtektsendringer trer i kraft fra og med det landsmøtet som har vedtatt de er hevet.

§ 16 – Oppløsning av NBfU

1. Oppløsning av NBfU må vedtas med 3/4 (tre fjerdedel) flertall på to påfølgende landsmøter, hvorav det ene ordinært. Ved oppløsning tilfaller NBfUs midler Norges Blindeforbund.